Szkolenia otwarte O nas Polityka Prywatności Szkolenia dedykowane Nasi klienci Kontakt
Jesteś w: BAZA DANYCH o ODPADACH (BDO) - KATOWICE
Konspekt
58-316 Wałbrzych
ul. Palisadowa 43-4

tel./fax:

e-mail:

NIP:

(74) 848-29-07
(74) 848-28-82
konspekt@konspekt.com.pl
szkolenia@konspekt.com.pl

8862032232

 

BAZA DANYCH o ODPADACH (BDO) - SZKOLENIE PRAKTYCZNE - JAK PRACOWAĆ W BAZIE BDO! - KATOWICE 6/20
Termin:
2020-02-05 - 2020-02-05
Początek zajęć:

10:00
Miejsce:
KATOWICE, Q Hotel Plus Katowice, ul. Wojewódzka 12
Cena:
610 zł netto +23% VAT
Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej) udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).
Forma płatności:

*przelew, *gotówka
Wykładowca:
Małgorzata Kozicka-Ochal
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Szkolenie prowadzi: MAŁGORZATA KOZICKA-OCHAL

Ekspert w opłatach środowiskowych, szkoleniowiec z zakresu Rejestru BDO i bazy BDO, opłat produktowych dot. opakowań, produktów, baterii i akumulatorów, zseie, pojazdów, opłat za usługi wodne z Prawa wodnego i opłat za korzystanie ze środowiska z Prawa ochrony środowiska. Wieloletni wykładowca naszych szkoleń.

Należność za:

                                                              610 zł netto
•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 710 zł netto + 23% VAT
           (materiały autorstwa wykładowcy) 

SZKOLENIA FINANSOWANE  W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Uczestnikom wydawane są certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

W czasie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

Rozpoczęcie szkolenia: godz. 10:00

Szkolenie nr 6/20 –KATOWICE

w dniu 5 lutego 2020r.

Q Hotel Plus Katowice, ul. Wojewódzka 12

sala konferencyjna – Frappe

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt”

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

 podając na przelewie nr szkolenia lub opłacić gotówką na miejscu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy (.dox)

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy (.doc)

BAZA DANYCH o ODPADACH (BDO)

SZKOLENIE PRAKTYCZNE - JAK PRACOWAĆ W BAZIE BDO!
Elektroniczna obsługa nowych modułów BDO.
Od 1 stycznia 2020 r. tylko elektroniczna ewidencja odpadów, elektroniczne wnioski BDO i sprawozdania.

Najnowsze Zmiany:

- Nowe zwolnienia z prowadzenia ewidencji

- Okres Przejściowy dla ewidencji papierowej

BDO - od stycznia dokumentacja odpadowa wyłącznie elektroniczna w bazie BDO, wnioski rejestrowe i aktualizacyjne tylko na elektronicznych formularzach BDO do złożenia za pośrednictwem indywidualnego konta użytkownika BDO, korespondencja tylko elektroniczna z urzędem marszałkowskim, praca w nowych modułach „Ewidencja odpadów" i „Sprawozdawczość" i „Elektroniczny wniosek". Konieczne jest uzyskanie dostępu do swojego konta BDO i utworzenie kolejnych kont wewnętrznych dla swoich pracowników. Od 2020 roku obowiązki rejestrowe, ewidencyjne i sprawozdawcze będą realizowane tylko za pośrednictwem Bazy Danych o Odpadach.

Nie tylko przedsiębiorcy muszą się rejestrować i składać sprawozdania. Również osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, a będące wytwórcami odpadów. Także jednostki handlu detalicznego i hurtowego, które oferują torebki foliowe do zapakowania produktów tam sprzedawanych. PSZOK-i prowadzone samodzielnie przez gminę czy podmioty posiadające wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości również są zmuszone do składania wniosków do Rejestru BDO i składania sprawozdań przez BDO, a gminy do składania poprzez bazę BDO sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.


► Elektroniczny Rejestr BDO:

• jak wypełnić wniosek elektroniczny,
• elektroniczne formularze wniosków rejestrowych i aktualizacyjnych,
• nowe kategorie przedsiębiorców objętych obowiązkiem wpisu BDO,
• różne rodzaje wpisów dla poszczególnych grup podmiotów - wprowadzających opakowania, pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony i oleje smarowe, baterie i akumulatory czy produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami: wytwórców, transportujących, zbierających, przetwarzających, recyklerów, stacji demontażu pojazdów, organizacji odzysku...,
• indywidualne konta użytkowników BDO, 
• kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów,
• wykreślenie na wniosku lub z urzędu z Rejestru BDO na skutek rażących naruszeń przepisów prawa,
• najnowsze zmiany w przepisach ustawy o odpadach.

► Baza BDO w roku 2020:

• rejestracja i logowanie w bazie BDO,
• tworzenie kont administratorów i kont lokalnych do indywidualnego konta użytkownika,
• obsługa elektronicznego modułu ewidencji odpadów i modułu sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań i odpadów,
• wypełnianie poszczególnych rodzajów sprawozdań, terminy składania sprawozdań odpadowych i produktowych, terminy wnoszenia opłat produktowych, 
• właściwość miejscowa i rzeczowa marszałków województw,
• elektroniczna sprawozdawczość z zakresu sprzętu elektrycznego i elektronicznego od 01.01.2020 r. do marszałków województw, sprawozdawczość z zakresu wprowadzania do obrotu pojazdów na rynek krajowy po raz pierwszy do marszałków województw, 
• po raz pierwszy składanie sprawozdań o wprowadzaniu, zbieraniu i przetwarzaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz o opłacie za brak sieci zbierania pojazdów za rok 2019 do marszałków województw, już nie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

► Praca w nowych modułach BDO:

• wystawianie elektronicznych kart ewidencji odpadów, kart przekazania odpadów i kart przekazania odpadów komunalnych, 
• sporządzanie i wysyłanie sprawozdań w bazie BDO z zakresu opłat produktowych i ustaw: o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i o opłacie produktowej, o bateriach i akumulatorach, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o pojazdach wycofanych z eksploatacji, rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,
• elektroniczna korespondencja z urzędem poprzez bazę BDO.

► Opłata recyklingowa za torebki foliowe:

• najnowsze zmiany w przepisach ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, związanych z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO,
• obowiązki BDO prowadzących jednostki handlu detalicznego,
• obowiązek rejestracji w Rejestrze BDO, obowiązek ewidencyjny i sprawozdawczy w BDO,
• zmiana systemu płatności opłaty recyklingowej z rocznego na system kwartalny,
• po raz pierwszy za rok 2019 elektroniczne sprawozdanie, za pośrednictwem bazy BDO.

► Zbiorcze zestawienia o odpadach w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami:

• obowiązek rejestracji w Rejestrze BDO,
• wypełnianie elektronicznych sprawozdań o odpadach w bazie BDO,
• obowiązki poszczególnych posiadaczy odpadów,
• sankcje karne w gospodarowaniu odpadami związane z BDO.

► Opłata produktowa za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych:

• wprowadzanie do obrotu opakowań i produktów w opakowaniach na rynek krajowy,
• prawa i obowiązki wprowadzających produkty w opakowaniach i organizacji odzysku opakowań oraz organizacji samorządu gospodarczego,
• osiąganie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
• wymóg posiadania kompletnego wpisu w BDO i stosowania numeru rejestrowego,
• elektroniczna sprawozdawczość w BDO - nowy rodzaj sprawozdania z zakresu opłat produktowych,
• obliczanie opłaty produktowej - wzory i programy do naliczania opłat w kontekście braku modułu finansowego w bazie BDO,
• sankcje karne i pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o gospodarce opakowaniach i odpadami opakowaniowymi w kontekście BDO.

► Nowe wzory dokumentów potwierdzających recykling oraz inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych:

• Rejestracja i wymagane dokumenty w BDO,
• obowiązki recyklerów i konsekwencje ich nierzetelności w prowadzonych procesach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
• błędy i pomyłki w wypełnianiu dokumentów DPR, DPO, EDPR, EDPO,
• opłata produktowa jako konsekwencja unieważniania dokumentów DPR i DPO,
• wymagania i obowiązki recyklerów, audyty zewnętrzne recyklerów,
• dokumenty DPR, DPO, EDPR, EDPO w bazie BDO od 2021 roku,
• administracyjne kary pieniężne.

► Panel Dyskusyjny- problemy, pytania, konsultacje indywidualne

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
osób
Forma płatności:
Przelew       Gotówka  

Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

NIP:

Adres:

Telefon:
E-mail:
Osoba do kontaktu:

Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest w 100% ze środków publicznych
Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych
Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: % wartości szkolenia.
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu podanych w formularzu zgłoszeniowym, w celu zawarcia i wykonania umowy szkolenia, którego organizatorem i Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, przez Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych w celach marketingowych i handlowych na przesyłanie mi ofert informacyjnych o szkoleniach i konferencjach. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, w celu prowadzenia indywidualnych badań opinii klienta, w tym również na przesyłanie drogą elektroniczną ankiet badających i oceniających odbyte szkolenia i konferencje przez Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

Jednocześnie realizując obowiązek informacyjny pragniemy poinformować, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT" z siedzibą: ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a i b, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
Celem przetwarzania danych jest realizacja i wykonanie umowy szkolenia oraz jeśli wyrazi Pani/Pan taką zgodę również możliwość przedstawiania i zaoferowania usług szkoleniowych;
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania;
W celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych należy zwracać się, kierując wiadomość na maila: konspekt@konspekt.com.pl;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

Nasi partnerzy
Szkolenia otwarte         Szkolenia dedykowane         Kontakt
Liczba odwiedzin: 321057
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl