Szkolenia otwarte O nas Polityka Prywatności Szkolenia dedykowane Nasi klienci Kontakt
Jesteś w: GOSPODARKA ODPADAMI - ON-LINE
Konspekt
58-316 Wałbrzych
ul. Palisadowa 43-4

tel./fax:

e-mail:

NIP:

(74) 848-29-07
(74) 848-28-82
konspekt@konspekt.com.pl
szkolenia@konspekt.com.pl

8862032232

 

Uczestnik Programu KAPITALNA FIRMA
GOSPODARKA ODPADAMI - SZKOLENIE ON-LINE 26/20
Termin:
brak informacji
Początek zajęć:

10:00
Miejsce:
Transmisja ON-LINE, Platforma internetowa
Cena:
460 zł netto +23% VAT
Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej) udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).
Forma płatności:

*przelew, *gotówka
Wykładowca:
Ekspert w dziedzinie gospodarki odpadami
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Szkolenie prowadzi: Ekspert specjalizujący się w zagadnieniach szeroko pojętej gospodarki odpadami. Doświadczony, wieloletni wykładowca naszych szkoleń.  Autorka artykułów w czasopismach "Prawo i Środowisko", "Odpady" i in., artykułów do publikacji elektronicznej dla Polskich wydawnictw profesjonalnych. Współautorka publikacji książkowych z zakresu ochrony środowiska (w tym Praca zbiorowa "Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej, Poradnik dla przedsiębiorcy, Ustawa o odpadach- komentarz pod red. J.Jerzmańskiego, Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - komentarz). Wykładowca z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych Prawo ochrony środowiska (Uczelnia Łazarskiego).

Należność za:

                                                        
•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 460 zł netto + 23% VAT
           (materiały autorstwa wykładowcy w formie elektronicznej) 

SZKOLENIA FINANSOWANE  W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

Szkolenie w formie webinarium realizujemy tak samo jak nasze szkolenia otwarte, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę internetową.
Podczas transmisji biorą Państwo udział w pełnowartościowym szkoleniu
(trener prowadzi zajęcia „na żywo") - uczestnicy widzą i słyszą trenera.

Pokazane będą na ekranie Państwa komputera w czasie rzeczywistym:

 • Prezentację multimedialne przygotowane przez wykładowcę

W czasie szkolenia można zadawać pytania na czacie na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Dostęp do konsultacji po szkoleniowych w formie e-mail (konspekt@konspekt.com.pl) do 7 dni po realizacji szkolenia.


Rozpoczęcie szkolenia: godz. 10:00
Zakończenie szkolenia: godz. 15:00

Szkolenie nr 26/20 

w dniu 16 października 2020r.

Miejsce szkolenia:

Platforma internetowa,

Transmisja ON-LINE

Warunki uczestnictwa:
Płatności należy dokonać do 3 dni przed terminem szkolenia na Konto bankowe:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 
04 1090 2271 0000 0001 2373 5540, 
podając na przelewie nr szkolenia.
 
Na podstawie płatności każdy uczestnik otrzyma link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym. 

Zawartość linku aktywuje się przed rozpoczęciem szkolenia.

Materiały szkoleniowe w formacie PDF zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą zostanie wysłany pocztą tradycyjną lub na życzenie w formie elektronicznej.Za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno sprzętowych leżących po stronie uczestnika - organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Wymagany sprzęt do odbioru szkolenia:
Komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu, włączony głośnik lub słuchawki i mikrofon.

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt”

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

 podając na przelewie nr szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości.

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy (.dox)

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy (.doc)

SZKOLENIE ON-LINE

GOSPODARKA ODPADAMI

Obowiązki podmiotów i uprawnienia organów w świetle najnowszych zmian przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązkami podmiotów związanymi z wytwarzaniem odpadów i gospodarowaniem odpadami, w szczególności wynikającymi z licznych nowelizacji ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie wpisu do rejestru, prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej i elektronicznej oraz składania sprawozdań za 2019 r. i w latach następnych.

Znowelizowane przepisy zmieniają szereg obowiązków i terminy ich wykonania ciążących na:

 • posiadaczach odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, w tym gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, medycznymi i komunalnymi
 • na właścicielach nieruchomości w związku z odpadami komunalnymi powstającymi na ich nieruchomościach oraz na gminach - w tym obowiązek selektywnego zbierania, ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i składania deklaracji.

Omówione zostaną również kwestie związane z modyfikacjami przez kolejne nowelizacje obowiązków wprowadzone przez tzw. ustawę pożarową: czasem magazynowania, monitoringiem wizyjnym miejsc magazynowania i składowania odpadów, transportem odpadów, wykonaniem operatu przeciwpożarowego, wymaganiami dotyczącymi zaświadczeń i oświadczeń stanowiących załączniki do wniosków, zabezpieczeniem roszczeń oraz obowiązkiem zmiany posiadanych decyzji, w tym zmianą terminu wykonania tego obowiązku, oraz odpowiednie kompetencje organów.

Uwzględnione zostaną również zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) oraz przez inne ustawy związane ze zwalczaniem skutków COVID-19.

Coraz częściej Minister Klimatu w przypadku wątpliwości interpretacyjnych wydaje objaśnienia prawne, które również zostaną omówione w trakcie szkolenia.

Zasygnalizowane zostaną kolejne projektowane zmiany przepisów odpadowych.

► Zmiany w ustawie o odpadach

♦ Zmiana wymagań dotyczących magazynowania i składowania odpadów

 • rozróżnienie rodzajów magazynowania odpadów
 • dopuszczalny maksymalny czas magazynowania odpadów
 • doprecyzowanie wymagań w zakresie kontroli wizyjnej miejsc magazynowania i składowania odpadów, wyłączenia
 • przepisy wykonawcze dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie monitoringu wizyjnego oraz magazynowania odpadów w ramach wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów

♦ Wymagania dotyczące transportu odpadów

 • wpis do rejestru i zwolnienie z tego obowiązku
 • posługiwanie się numerem rejestrowym
 • dokumenty wymagane w trakcie transportu odpadów, w tym obowiązek posiadania potwierdzenia z BDO-
 • inne wymagania dotyczące transportu odpadów

♦ Zmiany dot. zasad przenoszenia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi

♦ Decyzje w zakresie gospodarki odpadami

 • rodzaje wymaganych decyzji i organy właściwe w tych sprawach
 • sporządzanie i uzgadnianie operatu przeciwpożarowego, określenie odpadów niepalnych, wyłączenia
 • zmieniona zawartość wniosku o wydane decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
 • załączniki dołączane do wniosku o wydanie decyzji, w tym modyfikacje dotyczące zaświadczenia o niekaralności i oświadczeń oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • opiniowanie przez gminę
 • kontrola wioś i Państwowej Straży Pożarnej przed wydaniem decyzji
 • treść decyzji - nowe elementy
 • obowiązek wystąpienia o zmianę posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami - zawartość wniosku, wymagane załączniki i nowy termin wykonania obowiązku
 • zmiany dotyczące prowadzonych lub zakończonych postępowań
 • sankcje dotyczące braku decyzji lub działalności niezgodnej z posiadaną decyzją

♦ Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń

 • podmioty objęte obowiązkiem, w tym objęcie zabezpieczeniem wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych
 • zasady ustalania wysokości zabezpieczenia
 • procedura określania wysokości i formy zabezpieczenia przez organ właściwy
 • termin ustanowienia (wniesienia) zabezpieczenia roszczeń przez podmiot
 • skutki niewniesienia i nieutrzymywania zabezpieczenia roszczeń
 • zasady przeznaczania środków z zabezpieczenia i zwrotu zabezpieczenia.

♦ Rozszerzenie przesłanek cofania decyzji i odmowy jej wydania, w tym realizacja zasady tzw. "wilczego biletu"

♦ Obowiązek posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

 • nowe zwolnienia z obowiązku rejestracji w BDO
 • nowe wymagania w zakresie składania wniosku o uzyskanie wpisu na wniosek, aktualizację wpisu i wykreślenie z rejestru
 • wpis z urzędu
 • wyłączenie obowiązku uzyskania wpisu
 • czasowa możliwość prowadzenia działalności bez wpisu do rejestru
 • skutki niedopełnienia obowiązków dotyczących posiadania wpisu w rejestrze

♦ Zmiany dotyczące ewidencji odpadów i Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w tym

 • zwolnienia z ewidencji odpadów
 • możliwość prowadzenia papierowej ewidencji odpadów

♦ Zmiany dotyczące odpadów medycznych i weterynaryjnych

 

► Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

♦ Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych i konsekwencje jego niedopełnienia:

 • zakres odpadów objętych obowiązkiem selektywnego zbierania
 • tryb postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania
 • opłata podwyższona
 • sankcje karne

♦ Inne obowiązki właścicieli nieruchomości

♦ Zgoda właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na objęcie ich systemem gminnym

♦ Odpady przyjmowane przez PSZOK - możliwość wprowadzenia przyjmowania odpadów z rolnictwa

♦ Kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach

♦ Zmiany dotyczące deklaracji

♦ Nowe zadania i obowiązki gmin

► Projektowane zmiany

 

►Panel Dyskusyjny- problemy, pytania, konsultacje indywidualne

►Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja multimedialna, wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
osób
Forma płatności:
Przelew       Gotówka  

Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

NIP:

Adres:

Telefon:
E-mail:
Osoba do kontaktu:

Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest w 100% ze środków publicznych
Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych
Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: % wartości szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości.

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu podanych w formularzu zgłoszeniowym, w celu zawarcia i wykonania umowy szkolenia, którego organizatorem i Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, przez Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych w celach marketingowych i handlowych na przesyłanie mi ofert informacyjnych o szkoleniach i konferencjach. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, w celu prowadzenia indywidualnych badań opinii klienta, w tym również na przesyłanie drogą elektroniczną ankiet badających i oceniających odbyte szkolenia i konferencje przez Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

Jednocześnie realizując obowiązek informacyjny pragniemy poinformować, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT" z siedzibą: ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a i b, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
Celem przetwarzania danych jest realizacja i wykonanie umowy szkolenia oraz jeśli wyrazi Pani/Pan taką zgodę również możliwość przedstawiania i zaoferowania usług szkoleniowych;
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania;
W celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych należy zwracać się, kierując wiadomość na maila: konspekt@konspekt.com.pl;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

Nasi partnerzy
Szkolenia otwarte         Szkolenia dedykowane         Kontakt
Liczba odwiedzin: 360141
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl