Szkolenia otwarte O nas Polityka Prywatności Szkolenia dedykowane Nasi klienci Kontakt
Jesteś w: GOSPODARKA ODPADAMI - ON-LINE 5/22
Wymagania dotyczące Gospodarki Odpadami I Odpadami Komunalnymi - NAJNOWSZE ZMIANY 2022r. - SZKOLENIE ON-LINE 5/22
Termin:
2022-02-25 - 2022-02-25
Początek zajęć:

10:00
Miejsce:
Transmisja ON-LINE, Platforma internetowa
Cena:
590 zł netto +23% VAT
Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej) udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).
Forma płatności:

*przelew, *gotówka
Wykładowca:
Ekspert w dziedzinie gospodarki odpadami
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Szkolenie prowadzi: Ekspert specjalizujący się w zagadnieniach szeroko pojętej gospodarki odpadami. Doświadczony, wieloletni wykładowca naszych szkoleń.  Autorka artykułów w czasopismach "Prawo i Środowisko", "Odpady" i in., artykułów do publikacji elektronicznej dla Polskich wydawnictw profesjonalnych. Współautorka publikacji książkowych z zakresu ochrony środowiska (w tym Praca zbiorowa "Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej, Poradnik dla przedsiębiorcy, Ustawa o odpadach- komentarz pod red. J.Jerzmańskiego, Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - komentarz). Wykładowca z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych Prawo ochrony środowiska (Uczelnia Łazarskiego).

Należność za:

•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 590 zł netto + 23% VAT
           (materiały autorstwa wykładowcy w formie elektronicznej) 

SZKOLENIA FINANSOWANE  W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

Szkolenie w formie ONLINE realizujemy tak samo jak nasze szkolenie stacjonarne, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę internetową.
Podczas transmisji biorą Państwo udział w pełnowartościowym szkoleniu
(trener prowadzi zajęcia „na żywo") - uczestnicy widzą i słyszą trenera.

Pokazane będą na ekranie Państwa komputera w czasie rzeczywistym:

  • Prezentacje multimedialne przygotowane przez wykładowcę

W czasie szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail (konspekt@konspekt.com.pl) do 7 dni po realizacji szkolenia.


Rozpoczęcie szkolenia: godz. 10:00

Szkolenie nr 5/22 

w dniu 25 lutego 2022r.

Miejsce szkolenia:

Platforma internetowa,

Transmisja ON-LINE

Warunki uczestnictwa:
Płatności należy dokonać do 3 dni przed terminem szkolenia na Konto bankowe:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 
04 1090 2271 0000 0001 2373 5540, 
podając na przelewie nr szkolenia.
 
Na podstawie płatności każdy uczestnik (na dzień przed szkoleniem) otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym. 

Zawartość linku aktywuje się na 10 min. przed rozpoczęciem szkolenia.

Materiały szkoleniowe w formacie PDF zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą zostanie wysłany pocztą tradycyjną lub na życzenie w formie elektronicznej.Za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno sprzętowych leżących po stronie uczestnika - organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Wymagany sprzęt do odbioru szkolenia:
Komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu, włączony głośnik lub słuchawki.

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt”

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

 podając na przelewie nr szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości.

SZKOLENIE ON-LINE

Wymagania dotyczące Gospodarki Odpadami
i Odpadami Komunalnymi

- NAJNOWSZE ZMIANY 2022r.


Szkolenie uwzględnia zmiany wynikające z ustawy z 11 sierpnia 2021r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach oraz ustawy z 17 listopada 2021r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw - transponującej zmienione przepisy dyrektyw dotyczących gospodarki odpadami

W ramach szkolenia zostaną omówione także przepisy przejściowe i terminy wejścia w życie nowych lub zmienionych przepisów.

► Ustawa o odpadach:

• nowe wyłączenia z zakresu przepisów o odpadach
• nowe i zmienione pojęcia, w szczególności: nowy zakres definicji odpadów komunalnych i bioodpadów, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady żywności, pojęcie prac ziemnych zamiast wypełniania wyrobisk i in.
 nowe podejście do uznania za produkt uboczny i utraty statusu odpadów
• hierarchia sposobów postępowania z odpadami - wskazanie przykładowych instrumentów ekonomicznych i innych środków jako zachęty
• obowiązek usunięcia niebezpiecznych substancji, mieszanin i składników z odpadów niebezpiecznych i zmiany dotyczące rozdzielania odpadów niebezpiecznych
• zapobieganie powstawaniu odpadów, Krajowy Plan Zapobiegania powstawaniu odpadów
• zmiany dotyczące planów gospodarki odpadami
• uszczegółowienie zasad dotyczących kosztów gospodarowania odpadami
• systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta
• rozszerzenie wyłączeń z monitoringu wizyjnego i uprawnień wioś
 zmiany w zakresie dopuszczalnego maksymalnego czasu magazynowania odpadów
• dopuszczalna ilości magazynowanych odpadów w przypadku zbierającego odpady
• zakres kontroli wioś przed wydaniem zezwolenia i skutki tej kontroli
• zmiany dotyczące odpowiedzialności wykroczeniowej i administracyjnej (administracyjne kary pieniężne), nowe naruszenia
• skrócenie czasu na podjęcie działalności po uzyskaniu zezwolenia.
 zmiany dotyczące rejestru, ewidencji odpadów i sprawozdawczości
• nowa regulacja dotycząca postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi
• rozszerzenie zakazu składowania i termicznego przekształcania odpadów

► Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

• postępowanie z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi z gospodarstwa domowych
 wprowadzenie poziomów składowania dla gmin i odbierających odpady komunalne
 wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych w stosunku do wytwórców tych odpadów
• możliwość indywidualnego rozliczania lokatorów - indywidualne oznakowanie pojemników lub worków, składanie deklaracji i uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• przejmowanie obowiązków gmin przez związek metropolitarny
• ułatwienia dla gmin: zgłaszanie lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów, zmniejszenie częstotliwości odbierania odpadów, ograniczenie ilości przyjmowanych odpadów, zezwolenie na odstępstwo od selektywnego zbierania odpadów, możliwość weryfikowania informacji podanych w deklaracji
• realizowanie obowiązków przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy poprzez indywidualne umowy i w ramach systemu zorganizowanego przez gminę, wyłączanie się z tego systemu
• nieruchomości z domkami letniskowymi i rekreacyjne - systemy opłat
• stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym zmiany dot. opłat od nieruchomości niezamieszkałych i metoda od ilości zużytej wody
• formalnoprawne uregulowanie dopłacania przez gminę do systemu gospodarowania odpadami ze środków własnych
• zakres kontroli prowadzonej przez gminę
• przepisy sankcyjne.

► Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja multimedialna, pytania oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.

 

 

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
osób
Forma płatności:
Przelew       Gotówka  

Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

NIP:

Adres:

Telefon:
E-mail:
Osoba do kontaktu:

Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest w 100% ze środków publicznych
Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych
Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: % wartości szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości.

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu podanych w formularzu zgłoszeniowym, w celu zawarcia i wykonania umowy szkolenia, którego organizatorem i Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, przez Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych w celach marketingowych i handlowych na przesyłanie mi ofert informacyjnych o szkoleniach i konferencjach. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, w celu prowadzenia indywidualnych badań opinii klienta, w tym również na przesyłanie drogą elektroniczną ankiet badających i oceniających odbyte szkolenia i konferencje przez Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

Jednocześnie realizując obowiązek informacyjny pragniemy poinformować, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT" z siedzibą: ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a i b, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
Celem przetwarzania danych jest realizacja i wykonanie umowy szkolenia oraz jeśli wyrazi Pani/Pan taką zgodę również możliwość przedstawiania i zaoferowania usług szkoleniowych;
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania;
W celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych należy zwracać się, kierując wiadomość na maila: konspekt@konspekt.com.pl;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

Nasi partnerzy
Hotel BRDA Bydgoszcz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Warszawa Światowit Łódź HOTEL ORBIS WROCŁAW Novotel Szczecin Scandic Gdańsk Hotel Hotel Europejski w Krakowie
Szkolenia otwarte         Szkolenia dedykowane         Kontakt
Liczba odwiedzin: 437932
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl