Szkolenia otwarte O nas Polityka Prywatności Szkolenia dedykowane Nasi klienci Kontakt
Jesteś w: GOSPODARKA ODPADAMI w 2020 ROKU - KATOWICE
Konspekt
58-316 Wałbrzych
ul. Palisadowa 43-4

tel./fax:

e-mail:

NIP:

(74) 848-29-07
(74) 848-28-82
konspekt@konspekt.com.pl
szkolenia@konspekt.com.pl

8862032232

 

GOSPODARKA ODPADAMI w 2020 ROKU - KATOWICE 13/20
Termin:
2020-03-06 - 2020-03-06
Początek zajęć:

10:00
Miejsce:
KATOWICE, Q Hotel Plus Katowice, ul. Wojewódzka 12
Cena bez materiałów:

590 zł netto +23% VAT
Cena z materiałami:

640 zł netto +23% VAT
Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej) udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).
Forma płatności:

*przelew, *gotówka
Wykładowca:
Ekspert w dziedzinie gospodarki odpadami
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Szkolenie prowadzi: Ekspert specjalizujący się w zagadnieniach szeroko pojętej gospodarki odpadami. Doświadczony, wieloletni wykładowca naszych szkoleń.  Autorka artykułów w czasopismach "Prawo i Środowisko", "Odpady" i in., artykułów do publikacji elektronicznej dla Polskich wydawnictw profesjonalnych. Współautorka publikacji książkowych z zakresu ochrony środowiska (w tym Praca zbiorowa "Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej, Poradnik dla przedsiębiorcy, Ustawa o odpadach- komentarz pod red. J.Jerzmańskiego, Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - komentarz). Wykładowca z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych Prawo ochrony środowiska (Uczelnia Łazarskiego).

Należność za:

                                                              640 zł netto
•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 720 zł netto + 23% VAT
           (materiały autorstwa wykładowcy) 
                                                               590 zł netto
•Uczestnictwo bez materiałów szkoleniowych - 670 zł netto + 23% VAT

SZKOLENIA FINANSOWANE  W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT


Uczestnikom wydawane są certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

W czasie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

Rozpoczęcie szkolenia: godz. 10:00

Szkolenie nr 13/20 – KATOWICE

w dniu 6 marca 2020r.

Q Hotel Plus Katowice, ul. Wojewódzka 12

sala konferencyjna – MOCCA

        Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt”

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

 podając na przelewie nr szkolenia lub opłacić gotówką na miejscu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy (.dox)

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy (.doc)

GOSPODARKA ODPADAMI w 2020 ROKU

Wymagania wobec podmiotów z uwzględnieniem zmian wynikających z najnowszych nowelizacji


Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom szkolenia ze zmianami wynikającymi z najnowszych nowelizacji:

• ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw,

• ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

oraz najnowszymi przepisami wykonawczymi, w szczególności:

• określającymi zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (co ma znaczenie dla braku obowiązku wpisu do rejestru BDO oraz
składania sprawozdań dotyczących wytwarzania odpadów)

• nowym katalogiem odpadów.

Jednocześnie z dniem 1 stycznia utraciło moc wiele rozporządzeń wykonawczych - w związku z prowadzeniem ewidencji i składaniem sprawozdań przez BDO.

Znowelizowane przepisy zmieniają szereg obowiązków ciążących na:

• posiadaczach odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, w tym gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, medycznymi i komunalnymi

• na właścicielach nieruchomości w związku z odpadami komunalnymi powstającymi na ich nieruchomościach oraz na gminach - w tym obowiązek selektywnego zbierania, ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i składania deklaracji.

Omówione zostaną zagadnienia związane z modyfikacjami przez kolejne nowelizacje obowiązków wprowadzonych przez tzw. ustawę pożarową:

czasem magazynowania, monitoringiem wizyjnym miejsc magazynowania i składowania odpadów, transportem odpadów, wykonaniem operatu przeciwpożarowego, wymaganiami dotyczącymi zaświadczeń i oświadczeń stanowiących załączniki do wniosków, zabezpieczeniem roszczeń oraz obowiązkiem zmiany posiadanych decyzji, w tym zmianą terminu wykonania tego obowiązku.

Przygotowywana jest nowelizacja poselska ustawy o odpadach, która określi obowiązki w zakresie ewidencji odpadów oraz składaniem sprawozdań w razie awarii systemu BDO. Będą też przepisy umożliwiające przejściowo posługiwanie się ewidencją papierową, w związku z problemami w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów wyłącznie w postaci elektronicznej.


► Z zakresu ustawy o odpadach

- Wymagania dotyczące magazynowania odpadów 

• rodzaje magazynowania odpadów
• przedłużenie czasu magazynowania dla niektórych odpadów
• doprecyzowanie wymagań w zakresie kontroli wizyjnej miejsc magazynowania i składowania odpadów, nowe wyłączenia 
• przepisy wykonawcze dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie monitoringu wizyjnego oraz magazynowania odpadów w ramach wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów

- Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania lub składowania, w tym ze względu na zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska
- Wymagania dotyczące transportu odpadów 

• wpis do rejestru i zwolnienie z tego obowiązku 
• posługiwanie się numerem rejestrowym
• dokumenty wymagane w trakcie transportu odpadów, w tym obowiązek posiadania potwierdzenia z BDO- 
• inne wymagania dotyczące transportu odpadów

- Zmiany zasad dot. przenoszenia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi
- Decyzje w zakresie gospodarki odpadami

• rodzaje wymaganych decyzji i organy właściwe w tych sprawach
• sporządzanie i uzgadnianie operatu przeciwpożarowego, określenie odpadów niepalnych, nowe wyłączenia
• zmieniona zawartość wniosku o wydane decyzji z zakresu gospodarki odpadami, 
• załączniki dołączane do wniosku o wydanie decyzji, w tym modyfikacje dotyczące zaświadczenia o niekaralności i oświadczeń oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
• opiniowanie przez gminę
• kontrola wioś i Państwowej Straży Pożarnej przed wydaniem decyzji 
• treść decyzji - nowe elementy
• obowiązek wystąpienia o zmianę posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami - zawartość wniosku, wymagane załączniki i nowy termin wykonania obowiązku
• zmiany dotyczące prowadzonych lub zakończonych postępowań
• sankcje dotyczące braku decyzji lub działalności niezgodnej z posiadaną decyzją

- Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń

• podmioty objęte obowiązkiem, w tym objęcie zabezpieczeniem wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych 
• zasady ustalania wysokości zabezpieczenia 
• procedura określania wysokości i formy zabezpieczenia przez organ właściwy 
• termin ustanowienia (wniesienia) zabezpieczenia roszczeń przez podmiot 
• skutki niewniesienia i nieutrzymywania zabezpieczenia roszczeń
• zasady przeznaczania środków z zabezpieczenia i zwrotu zabezpieczenia.
• zwrot zabezpieczenia

- Zmiany przesłanek cofania decyzji i odmowy jej wydania, w tym realizacja zasady tzw. "wilczego biletu" 
- Obowiązek posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

• nowe zwolnienia z obowiązku rejestracji w BDO
• nowe wymagania w zakresie składania wniosku o uzyskanie wpisu na
wniosek, aktualizację wpisu i wykreślenie z rejestru
• wpis z urzędu
• wyłączenie obowiązku uzyskania wpisu
• skutki niedopełnienia obowiązków dotyczących posiadania wpisu
w rejestrze

- Najważniejsze zmiany dotyczące ewidencji odpadów i Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w tym zwolnienia z ewidencji odpadów.
- Zmiany dotyczące uznania za produkt uboczny
- Zmiany dotyczące odpadów medycznych i weterynaryjnych
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi 

• deregionalizacja gospodarki odpadami komunalnymi
• kategorie odpadów wymagających przekazania do instalacji komunalnej i prowadzenie list takich instalacji
• ograniczenia dotyczące powstawania instalacji do termicznego przekształcania i przekazywania do nich odpadów komunalnych

► Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych i konsekwencje jego niedopełnienia: 

• zakres odpadów objętych obowiązkiem selektywnego zbierania
• tryb postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania
• opłata podwyższona
• sankcje karne

- Inne obowiązki właścicieli nieruchomości
- Zgoda właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na objęcie ich systemem gminnym
- Odpady przyjmowane przez PSZOK - możliwość wprowadzenia przyjmowania odpadów z rolnictwa
- Kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach
- Zmiany dotyczące deklaracji
- Nowe zadania i obowiązki gmin

► Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

• rozszerzenie opłaty recyklingowej na torby z tworzyw sztucznych powyżej 50 mikrometrów 
• nowe obowiązki podmiotów związane z opłatą recyklingowej (wpis do rejestru, sprawozdawczość, terminy wpłat pobranej opłaty).

►Panel Dyskusyjny- problemy, pytania, konsultacje indywidualne

►Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia

 

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Materiały dla osób
Forma płatności:
Przelew       Gotówka  

Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

NIP:

Adres:

Telefon:
E-mail:
Osoba do kontaktu:

Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest w 100% ze środków publicznych
Oświadczamy, że szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych
Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób (w tym osoby/osób z materiałami) to netto +23% VAT. Przyznano rabat w wysokości: % wartości szkolenia.
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu podanych w formularzu zgłoszeniowym, w celu zawarcia i wykonania umowy szkolenia, którego organizatorem i Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, przez Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych w celach marketingowych i handlowych na przesyłanie mi ofert informacyjnych o szkoleniach i konferencjach. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy. Zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu, w celu prowadzenia indywidualnych badań opinii klienta, w tym również na przesyłanie drogą elektroniczną ankiet badających i oceniających odbyte szkolenia i konferencje przez Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT" ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana poprzez rezygnację przesłaną na adres mailowy: konspekt@konspekt.com.pl

W celu skutecznego wyrażenia swojej zgody prosimy zaznaczyć:

Tak, wyrażam zgodę

Jednocześnie realizując obowiązek informacyjny pragniemy poinformować, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT" z siedzibą: ul. Palisadowa 43-4 58-316 Wałbrzych
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a i b, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
Celem przetwarzania danych jest realizacja i wykonanie umowy szkolenia oraz jeśli wyrazi Pani/Pan taką zgodę również możliwość przedstawiania i zaoferowania usług szkoleniowych;
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania;
W celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych należy zwracać się, kierując wiadomość na maila: konspekt@konspekt.com.pl;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

Nasi partnerzy
Szkolenia otwarte         Szkolenia dedykowane         Kontakt
Liczba odwiedzin: 326162
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl